Regulamin


Regulamin – SPA Hotel Gloria

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie SPA Hotelu Gloria, jak i wykonujących rezerwacje telefonicznie, mailowo, online lub na zapytanie. Regulamin obowiązuje od momentu wyrażenia oświadczenia woli o skorzystaniu z jakichkolwiek usług lub produktów hotelu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej i na stronie www.hotelgloria.pl/regulamin

4. Informacja z wyskakującego okienka pop up (www.hotelgloria.pl) stanowi integralną część Regulaminu, jeśli nie zawiera treści propozycji pobytu.

5. Z powodu obostrzeń dot. COVID-19 - nie wszystkie udogodnienia są dostępne, niektóre usługi mogą ulec zmianie. Obecna sytuacja dotyczy wszystkich kanałów sprzedaży.

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 (nie wyłączając ew.przyszłych ograniczeń) - wymagane jest oświadczenie potwierdzające wyjazd służbowy-dotyczy wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w tym tel., e-mail, OTA, chyba że obowiązek ten zostanie uchylony aktami powszechnie obwiązującymi. Prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

4.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podanie telefonu kontaktowego.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowych od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu lub z powodu umyślnego nieopłacenia pobytu przy poprzednim zameldowaniu/wymeldowaniu. Odmowa może również wynikać z rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, patrz ust.5.

5. W szczególnych przypadkach, gdy mimo podjętych prób rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami a Gościem - ten drugi nie przejawia woli współpracy lub narusza postanowienia regulaminu hotelu lub narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dobra osobiste (cześć, dobre imię i inne) lub narusza przepisy powszechnie obowiązujące, pracownicy hotelu otrzymują bezwarunkowe prawo do odmówienia realizacji świadczeń w hotelu. Jednocześnie pracownicy hotelu mają prawo wyznaczyć wspomnianego gościa jako persona non grata w celu nie realizacji dla niego usług w przyszłości.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, chyba że zasady i warunki rezerwacji OTA, którego Gość jest klientem i wybiera SPA Hotel Gloria w Przemyślu jako miejsce zameldowania, stanowi inaczej.

7. Rezerwacja indywidualnego Gościa nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dodana przedpłata w wysokości co najmniej 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Goście, którzy zamierzają uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji lub planują dłuży pobyt niż 1 dzień, są zobowiązani uiścić 100% przedpłatę, potwierdzając drogą mailową (rezerwacja@hotelgloria.pl) intencję przedpłaty, wówczas brak zaliczki lub 100% przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Zasady rezerwacji grup zorganizowanych są ujęte w ustaleniach pomiędzy Działem Sprzedaży SPA Hotel Gloria (turystyka@hotelgloria.pl) a Organizatorem grupy w postaci korespondencji mailowej lub zawartej umowy pisemnej.

8.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa indywidualnego w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostanie zwrócona. Postanowienie tego ustępu nie neguje bezzwrotnego charakteru rezerwacji pokoi w OTA, zwłaszcza w Booking.com, gdzie zwrot kwoty za zamówiony pobyt nie jest możliwy od momentu dokonania rezerwacji w SPA Hotel Gloria.

9. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. DCC – podczas wyboru sposobu przewalutowania (z rodzimej waluty na PLN albo bezpośredniego przewalutowania), gość dobrowolnie i w sposób dorozumiany pozwala na wybór przez pracowników odpowiedniej opcji, jeśli nie poprosi o własnoręczne wybranie opcji przewalutowania i tego nie zrobi. Hotel nie odpowiada za kurs walut i za usługę przewalutowania DCC, dlatego zwrot z tytułu niekorzystnego kursu wg.opinii Gościa jest niemożliwy. Bank Hotelu albo Gościa, w zależności od wyboru w usłudze DCC regulują kurs walut i przewalutowania, dlatego hotel nie ponosi za to odpowiedzialności.

§4 USŁUGI

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie na Recepcji, co umożliwi Pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

1) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gości

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu

4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

5) Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

- budzenie o wyznaczonej godzinie

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu w Hotelu z zastrzeżeniem §6 ust.4 Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa

- zamawianie taksówki

Przegląd nagrania z kamery, za uprzednią zgodą Administratora nagrań, jest możliwy po spełnieniu określonych warunków:

- Gość wskazuje przedmiot poszukiwanego nagrania oraz miejsce jego wystąpienia. Brak kamery w miejscu wystąpienia sprawy uniemożliwia zdobycie nagrania.

- Gość oświadcza swoją wolę świadomie, tj. nie znajduje się w stanie odurzenia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych

- sprawa jest, wg. obiektywnych kryteriów, istotna i dot. wyłącznie mienia Osoby zgłaszającej. Zgodnie z §4 ust.3, tiret 2 dot. bezpieczeństwa zachowania tajemnicy o Gościu, nie jest możliwe udostępnienie nagrania dot. konkretnej Osoby/Osób osobom trzecim, chyba że przepisy prawne dot. udostępniania nagrań funkcjonariuszom publicznym zwalniają Administratora nagrań z obowiązku zachowania tajemnicy.

- ciężar udowodnienia własności mienia spoczywa na Osobie zgłaszającej

- Osoba zgłaszająca jest Gościem w momencie trwania pobytu. Po wymeldowaniu, prawo do przeglądu kamer wygasa

- Gość wyznacza zakres czasowy do sprawdzenia w rejestrze kamer

- przedmiot poszukiwanego nagrania, istotność sprawy, zakres czasowy zgłasza Gość Recepcji, natomiast Recepcja przekazuje pisemnie zgłoszenie Administratorowi

- Administrator nagrań nie podejmuje poszukiwań nagrania po godz. 16.00, w weekend (sobota, niedziela) oraz podczas jego nieobecności w pracy.

- Administrator nagrań, w oparciu o zdobyte dane i po spełnieniu pow.warunków, dołoży wszelkich starań w celu znalezienia mienia Osoby zgłaszającej. Administrator,w oparciu o wiedzę techniczą nt.rejestratora i kamer, ustala możliwość albo brak możliwości zdobycia nagrania. Brak informacji oznacza niemożliwość znalezienia mienia wg. ustalonych kryteriów

- zgłoszenie przeglądu nagrania z kamery nie stanowi podstawy do anulowania opłaty za pobyt

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie rejestratora, magazynowane na nim dane oraz sprawność kamer na jego terenie. Jednocześnie Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ww. urządzenia z powodu Siły Wyższej oraz okoliczności od niego niezależnych.§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody lub w trakcie jego pobytu lub po wyjeździe. W przypadku niemożliwości rozliczenia karty kredytowej, Gość rozliczy się gotówkowo.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okno oraz zamknąć drzwi na klucz.

5.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie, Hotel zrzeka się odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, jeśli ich utrata lub uszkodzenie wynikało z niedbalstwa, zaburzeń świadomości lub umyślnego działania na szkodę Hotelu przez Gościa, w szczególności wyłudzenia świadczeń. Ciężar udowodnienia utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Gościu Hotelu.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane w przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu. Parking jest miejscem monitorowanym, nie strzeżonym.

6. W przypadku rozbieżności ofert, wynikających z pomyłki Hotelu lub błędu jego zasobu informatycznego, Przedstawiciele Hotelu są zobowiązani wskazać prawidłowe zapisy oferty.

7. W przypadku overbookingu - Hotel dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Gości o braku dostępnego pokoju i ew.pomóc w znalezieniu innego lokalu o zbliżonym standardzie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu overbookingu.§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. Hotel nie bierze odpowiedzialności za zmianę właściwości rzeczy po upływie określonego czasu, dotyczy to w szczególności artykułów spożywczych.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje Gości indywidualnych przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, w innym wypadku pracownicy hotelu mają prawo do jej nieuwzględnienia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i Personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Kara za palenie w pokoju wynosi 100 zł.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Aby skorzystać z usług Wi-Fi, gość jest zobowiązany do zalogowania się do sieci Hot Spot (zwanej SPA Hotel Gloria Hotspot), akceptując jednocześnie warunki świadczenia usług i Regulamin hotelu. Podanie adresu mailowego na stronie startowej (splash page) SPA Hotel Gloria jest dobrowolne, Gość wtenczas wyraża zgodę na otrzymywanie maili z aktualnościami, promocjami i ofertami przez SPA Hotel Gloria, Hotel Korczowa i Hotel Mirage. Baza mailowa nie jest przekazywana osobom trzecim. Gość zachowuje jednocześnie prawo do wypisania własnego maila, klikając na dolny przycisk ”usuń z bazy danych”, widoczny w podesłanym od nas mailu lub prosząc o usunięcie maila z bazy danych za pośrednictwem rodo@hotelgloria.pl lub rezerwacja@hotelgloria.pl.

Aby pojawił się ekran logowania, należy:

1) wybrać punkt dostępu SPA Hotel Gloria Hotspot i ew. deaktywować na chwilę usługę VPN lub aplikację skanującą sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jeśli te mogą uniemożliwiać wywołanie ekranu logowania. SPA Hotel Gloria nie ponosi odpowiedzialności za skutki deaktywacji na chwilę VPN lub aplikacji skanującej sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i w pozostałych sytuacjach związanych ze sprzętem elektroniczym/innych ruchomości będących w posiadaniu gości na terenie hotelu, patrz §11 ustęp 4.

2) kliknąć na przycisk logowania (niektóre urządzenia wyświetlają prośbę o logowanie przed wejściem na przeglądarkę, inne pokazują ekran logowania po uruchomieniu przeglądarki, po wpisaniu np. www.onet.pl , www.google.pl lub innej strony)

3) jeśli punkt nie przynosi efektu, prosimy o odłączenie się od SPA Hotel Gloria Hotspot i ponownie podłączenie.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2002 r. nr. 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez SPA Hotel Gloria w Przemyślu przy ul.Sybiraków 31 oraz firmą Intur sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Łukasiewicza 8A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż SPA Hotel Gloria, przetwarza Państwa dane (adres email) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604, Rzeszów NIP: 813-348-57-04

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: rodo@hotelgloria.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

6. Poszczególni przedstawiciele działów mogą nosić firmowe plakietki z imieniem i nazwiskiem w celu uniknięcia próby podszywania się za pracowników hotelu osób trzecich.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą, czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i i ich wyposażeniu, poza nieznacznych przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Kategorycznie zabrania się przesuwania odbiorników audiowizualnych, uruchamia manualnego i automatycznego wyszukiwania kanałów – telewizory zostały zaprogramowane na odbiór wszystkich dostępnych częstotliwości DTV i ATV. Co więcej, zabrania się dociskania kabla antenowego do głowicy telewizora. Hotel nie bierze odpowiedzialności za poprawne działanie kanałów z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej; dot. kanałów cyfrowo-naziemnych (DTV), a w szczególności satelitarnych (ATV).

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług: internetu, korzystania z prądu, gazu, wody, ogrzewania na terenie obiektu z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej. Jednocześnie, hotel nie bierze odpowiedzialności za utratę cyfrowych danych lub uszkodzenia sprzętu/innych ruchomości będących w posiadaniu gości z powodu ww.okoliczności lub Siły Wyższej, w szczególności złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich itp. aplikacji malware, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich. Przedstawiciele Hotelu dołożą wszelkich starań do przywrócenia poprawnego działania ww. usług przez bezpośrednią ingerencję lub zgłaszając informację o ustece odpowiedniemu podmiotowi.
 

Hotel Regulations

Hotel Regulations - SPA Hotel Gloria
 
§1 SUBJECT OF THE REGULATIONS 1. Hotel Regulations define the rules for the of services, liability and stay at the Hotel - it is an integral part of the contract that is concluded by making a reservation, paying an advance or the entire amount for staying at the Hotel. By performing the above-mentioned activities, the Guest confirms that he has read and accepts the terms of the Regulations. 2. The Regulations apply to all Guests staying at the Hotel Korczowa and making reservations by phone, e-mail: online or on request. The Regulations apply from the moment the statement of will is expressed about using any services or products of the Hotel. 3. The Regulations are available for inspection at the Hotel Front Desk and online reservations. using a booking engine, www.hotelgloria.pl. §2 HOTEL DAY 1. The hotel room is rented for hotel nights. 2. The hotel day lasts from 14.00 to 11.00 the next day. 3. The guest should request the extension of the hotel day at the reception as soon as possible. The hotel may not accept the wish to extend your stay in case of high occupancy or in the case of guests who do not comply with the applicable Regulations. 4. The Hotel reserves the right to refuse to extend the Guest's stay at the Hotel in case of failure to make prior payment for the current stay. §3 RESERVATION AND CHECK-IN 1. The basis for checking in the guest is to show the reception employee an ID document and provide a contact phone number. 2. A hotel Guest may not transfer  room to the other persons, even if the period for which he has paid the fee has expired. 3. Persons not registered in the Hotel may stay in a hotel room from 7.00 to 22.00. 4. The Hotel may refuse to accept a Guest who during the previous stay grossly violated the Regulations, in particular by causing damage to the hotel property or property of the Guests, did damage to the Guest, Hotel employees or other persons staying at the hotel or due to intentional non-payment during previous check-in / I check-out. The refusal may also result from a gross violation of the principles of social coexistence, see paragraph 5. 5. In special cases, when despite attempts to resolve the dispute between Employees and the Euest - the latter one does not show willingness to cooperate or violates  the Hotel Regulations or violates the rules of social coexistence, especially personal rights (honor, good name and others) or violates generally applicable law , Hotel Employees receive the unconditional right to refuse to provide services at the Hotel. At the same time, the Employees of the Hotel have the right to appoint the said Guest as persona non grata in order not to provide services for him in the future. 6. The hotel reserves the right to collect a pre-authorization of a credit card/virtual card at check-in or a cash deposit in the amount of a entire stay, unless the Terms and Conditions of the OTA reservation, which the Guest is a customer and chooses Hotel Korczowa in Młyny as the place of check-in, state otherwise. 7. Individual Guest bookings are guaranteed if a prepayment of at least 50% of the value is added. Guests who intend to obtain written confirmation of the booking or plan to stay longer than 1 day are required to pay 100% prepayment, confirming by e-mail (rezerwacja@hotelgloria.pl) the intention of the prepayment, then no advance payment or
100% prepayment may result in the cancellation of the reservation. The rules for booking organized groups are included in the arrangements between the Hotel Korczowa Sales Department (turystyka@hotelgloria.pl) and the Group Organizer in the form of e-mail correspondence or a written contract. 8. In the event of cancellation of the room reservation by 6:00 pm on the day of arrival or in the event of an individual Guest not arriving at the Hotel within the scheduled time, the advance will not be refunded. The provision of this paragraph does not negate the nonreturnable nature of the booking of rooms in the booking engine from www.hotelgloria.pl or OTA, especially on Booking.com, where the refund of the amount for the booked stay is not possible from the moment of booking at SPA Hotel Gloria.  9. If the Guest's stay in the Hotel was to take place on market dates, the Hotel will be entitled to charge the Guest for the entire planned stay. 10. In the event of cancellation of the Guest's stay during the Hotel day, the Hotel will not refund the fee for the hotel day. 11. DCC - when choosing a currency conversion method (from the native currency to PLN or direct currency conversion), the Guest voluntarily and implicitly allows employees to choose the appropriate option if they do not ask to choose the currency conversion option. The Hotel is not responsible for the exchange rate and DCC conversion service, therefore a refund for an unfavorable rate according to the guest's opinion is not possible. Hotel or Guest’s Bank, depending on the choice in the DCC service, they regulate exchange rates and currency conversions, so the hotel is not responsible for it. §4 SERVICES     1. The hotel provides services in accordance with its category and standard. In the case of reservations regarding the quality of services, the Guest is asked to immediately report them at the Front Desk, which will allow employees to improve the standard of services provided.  The hotel is obliged to provide guests with: 1) conditions for full and unrestricted rest, 2) security of stay, including the security of confidentiality of information about Guests 3) professional and courteous service in the field of all services provided at the Hotel 4) cleaning the room and carrying out necessary repairs of equipment during the Guest's absence, and only in his presence if he wishes to do so 5) Additionally, at the Guest's request, the Hotel provides the following services free of charge: - providing information related to stay and travel - wake up at the appointed time - storage of money and valuables in the hotel deposit during their stay at the Hotel, subject to §6 section 4 of the Regulations, - storage of the guest's luggage - ordering a taxi 2. Review of the recording from the camera, with the prior consent of the Recording Administrator, is possible after meeting certain conditions: - The guest indicates the subject of the recording he is looking for and where it could happen. Lack of camera’s sight in the place of the case prevents the recording from being obtained. - the Guest declares his will knowingly, i.e. he is not intoxicated and has full legal capacity - the case is, according to objective criteria, relevant and only regarding the property of the reporting Guest. According to §4 paragraph 3, indent 2 regarding the security of secrecy about the Guest, it is not possible to share the recording regarding a specific Person / Persons with
third parties, unless the legal authorities regarding the sharing of recordings with public officials release the Record Administrator from the obligation of secrecy. - the burden of proof of ownership of property lies with the reporting person - The reporting person is a guest during the stay. After checking out, the right to inspect CCTV expires - The guest sets the time range to be checked in the CCTV- the subject of the recording, the relevance of the case, time range is reported by the Guest, while the Reception sends the notification in writing to the Administrator - The recording Administrator does not search for a recording after 16.00, at the weekend (Saturday, Sunday) and during his absence from work. - The recording Administrator, based on the data obtained and after meeting the above conditions, will make every necessary effort to find the property of the Reporting Person. The administrator, based on the technical knowledge of the recorder and cameras, determines the possibility or inability to get the recording. Lack of information means the inability to find property according to established criteria. - submitting a review of the camera recording does not constitute grounds for canceling the payment for the stay The hotel is not responsible for the proper operation of the recorder, data stored on it and the efficiency of cameras on its premises. At the same time, the Hotel is not responsible for the above-mentioned devices due to Force Majeure and circumstances beyond its control.
 
§5 GUEST RESPONSIBILITY 1. Children under the age of 13 should be on the premises of the Hotel under the constant supervision of legal Guardians. Legal Guardians are financially responsible for any damages occurred by children's actions. 2. The Hotel Guest bears full financial responsibility for any damage or destruction of the Hotel's technical equipment and devices, arising from his fault or the fault of the persons visiting him. The hotel reserves the right to charge the guest's credit card for any damage caused during or after his stay. If the credit card cannot be settled, the guest will settle payment in cash. 3. In the event of a infringement of the Hotel Regulations, the Hotel may refuse to provide services to a person who violates them. Such a person is obliged to immediately comply with the Hotel's requests, settle payments for previous services, to pay for any damage and to leave the Hotel. 4. Each time a Guest leaving the room, for security reasons, should turn off the TV, turn off the lights, turn off the tap, close the window and lock the door. 5. The Hotel has the statutory right to lien on items brought by the Guest to the Hotel in the event of delay in settling payment for the stay or failure to pay for services rendered.
 
§6 RESPONSIBILITY OF THE HOTEL   1. The hotel is responsible for the loss or damage of items brought by persons using its services to the extent specified by the provisions of the Civil Code. At the same time, the Hotel disclaims liability for loss or damage of items brought by Persons using its services, if their loss or damage are resulted from carelessness, disturbance of consciousness or willfully acts to the detriment of the Hotel by the Guest, in particular fraud. The burden of proof of loss or damage of Guest’s goods rests with the Hotel Guest.
2. The Guest should notify the Front Desk about the occurrence of damage immediately after it is discovered. 3. The hotel is liable for the loss or damage of money, securities, valuables or items of scientific or artistic value only if these items were put into storage at the hotel deposit. 4. The Hotel reserves the right to refuse to accept items of high value, significant sums of money, items that threaten security and bulky items that cannot be placed in the deposit into the Hotel deposit. 5. The Hotel is not liable for damage or loss of a car or other vehicle belonging to the Guest, objects left in it and live animals, regardless of whether they were parked in the hotel car park or outside the Hotel grounds. The car park is a monitored place, not guarded.
6.  In case doubts of offer meaning or discrepancy of offers terms and condtions from  a various channels, Hotel is obliged to clarify the offer meaning. §7 RETURN OF ITEMS LEFT  1. Personal belongings left in the Hotel room by the outgoing Guest will be sent back to the address indicated by the Guest at his expense.  2. If the Guest does not receive an instruction to send back the items left behind, the Hotel will store the above items at the owner's expense for a period of three months, and after this period these items will become the property of the Hotel. Groceries will be stored for 24 hours. The hotel is not responsible for changing nature of items after a certain period of time, this applies in particular to groceries. §8 NIGHT SILENCE   1. The hotel is subject to quiet hours from 22.00 to 7.00 in the morning. §9 COMPLAINTS 1. Guests have the right to lodge a complaint in the event of noticing deficiencies in the quality of services provided. 2. Front Desk accepts all complaints of individual guests. 3. The complaint should be submitted immediately after noticing deficiencies in the standard of services provided, otherwise the hotel employees have the right to disregard it. §10 ADDITIONAL REGULATIONS 1. The Hotel accepts the presence of animals. Pets can stay at the hotel for an additional fee. However, the owner of the animal is obliged to keep it in such a way that it does not pose a threat to other Guests and Staff. The Guest is obliged to remove all impurities left by the animal at the hotel. 2. The Hotel and its immediate surroundings are strictly non-smoking. There are a designated areas designated for this purpose. The penalty for smoking in the room is 100 PLN. 3. Dangerous items - weapons and ammunition, flammable, explosive and illuminating materials cannot be stored in Hotel rooms. 4. To use Wi-Fi services, the guest is required to log into the Wi-Fi network and enter the password. Reception has information about logging in. 5. The Guest agrees to the storage and processing of personal data in accordance with the Personal Data Protection Act (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 as amended) by SPA Hotel Gloria, Sybiraków 31 Street, 37-700 Przemyśl and with the company Intur sp. z o.o. in Rzeszów at 8A Łukasiewicza St. for the purposes necessary to complete the Guest's stay at the Hotel, used by the Guest of other services provided by the Hotel. The Guest has the right to inspect their personal data and correct them. Dear Sir or Madam
In connection with the effective date of May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of On April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), we kindly inform you that Hotel Korczowa processes your data (email address) for the purpose of sending marketing materials.                                 The administrator of your personal data is: Intur sp.z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604, Rzeszów NIP: 813-348-57-04 As part of the rights regarding your personal data, you have the following rights:    - the right to access your data and receive a copy thereof,    - the right to rectify / complete data,    - the right to withdraw consent to the processing of personal data    - the right to delete data (right to be forgotten),    - the right to limit processing (suspension of data operations or non-deletion of data as per the application submitted),    - right to data portability,    - the right to object the data correctness,    - the right to lodge a complaint with a supervisory authority Exercise of the rights will be possible at your request sent to the e-mail address: rodo@hotegloria.pl In order to facilitate the exercise of rights, please note: [GDPR rights] §11 FINAL REGULATIONS 1. In case of doubt - Hotel Regulations in polish language is regarded as the most up-to-date. It is forbidden to conduct acquisition and door-to-door sales at the Hotel 2. It is forbidden to make excessive noise in the Hotel area, cause unpleasant smells or other things that disturb, harm or irritate other Hotel Guests. 3. Guests are not allowed to make any changes in hotel rooms and their equipment, except for minor furniture and equipment rearrangement, which do not affect their functionality and safety of use. It is strictly forbidden to move audiovisual devices, start manual and automatic channel search - TV sets have been programmed to receive all available DTV and ATV frequencies. What's more, it is forbidden to press the antenna cable against the TV antena input. The hotel is not responsible for a proper operation of the channels due to circumstances beyond its control or Force Majeure; regarding digital terrestrial (DTV) channels, in particular satellite channels(ATV). 4. The Hotel is not responsible for the malfunction of services: internet, use of electricity, gas, water, heating on the property due to circumstances beyond its control or Force Majeure. At the same time, the Hotel is not responsible for the loss of digital data or damage to equipment / other movable property in the Guests' possession due to the aforementioned circumstances or Force Majeure, in particular malware, including viruses, Trojan horses etc., malware applications, unlawful acts of persons third. Hotel representatives will make every effort to restore the proper operation of the above-mentioned services by directly interfering with the case or reporting the defect to the relevant entity.

Pokaż treść Ukryj treść /hotelregulations
Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria