Regulamin


Regulamin – SPA Hotel Gloria

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie SPA Hotelu Gloria, jak i wykonujących rezerwacje telefonicznie, mailowo, online lub na zapytanie. Regulamin obowiązuje od momentu wyrażenia oświadczenia woli o skorzystaniu z jakichkolwiek usług lub produktów hotelu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej i na stronie www.hotelgloria.pl/regulamin

4. Informacja z wyskakującego okienka pop up (www.hotelgloria.pl) stanowi integralną część Regulaminu, jeśli nie zawiera treści propozycji pobytu.

5. Z powodu obostrzeń dot. COVID-19 - nie wszystkie udogodnienia są dostępne, niektóre usługi mogą ulec zmianie. Obecna sytuacja dotyczy wszystkich kanałów sprzedaży.

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 (nie wyłączając ew.przyszłych ograniczeń) - wymagane jest oświadczenie potwierdzające wyjazd służbowy-dotyczy wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w tym tel., e-mail, OTA, chyba że obowiązek ten zostanie uchylony aktami powszechnie obwiązującymi. Prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

4.Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podanie telefonu kontaktowego.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowych od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu lub z powodu umyślnego nieopłacenia pobytu przy poprzednim zameldowaniu/wymeldowaniu. Odmowa może również wynikać z rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, patrz ust.5.

5. W szczególnych przypadkach, gdy mimo podjętych prób rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami a Gościem - ten drugi nie przejawia woli współpracy lub narusza postanowienia regulaminu hotelu lub narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dobra osobiste (cześć, dobre imię i inne) lub narusza przepisy powszechnie obowiązujące, pracownicy hotelu otrzymują bezwarunkowe prawo do odmówienia realizacji świadczeń w hotelu. Jednocześnie pracownicy hotelu mają prawo wyznaczyć wspomnianego gościa jako persona non grata w celu nie realizacji dla niego usług w przyszłości.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, chyba że zasady i warunki rezerwacji OTA, którego Gość jest klientem i wybiera SPA Hotel Gloria w Przemyślu jako miejsce zameldowania, stanowi inaczej.

7. Rezerwacja indywidualnego Gościa nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dodana przedpłata w wysokości co najmniej 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Goście, którzy zamierzają uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji lub planują dłuży pobyt niż 1 dzień, są zobowiązani uiścić 100% przedpłatę, potwierdzając drogą mailową (rezerwacja@hotelgloria.pl) intencję przedpłaty, wówczas brak zaliczki lub 100% przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Zasady rezerwacji grup zorganizowanych są ujęte w ustaleniach pomiędzy Działem Sprzedaży SPA Hotel Gloria (turystyka@hotelgloria.pl) a Organizatorem grupy w postaci korespondencji mailowej lub zawartej umowy pisemnej.

8.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa indywidualnego w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostanie zwrócona. Postanowienie tego ustępu nie neguje bezzwrotnego charakteru rezerwacji pokoi w OTA, zwłaszcza w Booking.com, gdzie zwrot kwoty za zamówiony pobyt nie jest możliwy od momentu dokonania rezerwacji w SPA Hotel Gloria.

9. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. DCC – podczas wyboru sposobu przewalutowania (z rodzimej waluty na PLN albo bezpośredniego przewalutowania), gość dobrowolnie i w sposób dorozumiany pozwala na wybór przez pracowników odpowiedniej opcji, jeśli nie poprosi o własnoręczne wybranie opcji przewalutowania i tego nie zrobi. Hotel nie odpowiada za kurs walut i za usługę przewalutowania DCC, dlatego zwrot z tytułu niekorzystnego kursu wg.opinii Gościa jest niemożliwy. Bank Hotelu albo Gościa, w zależności od wyboru w usłudze DCC regulują kurs walut i przewalutowania, dlatego hotel nie ponosi za to odpowiedzialności.

§4 USŁUGI

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie na Recepcji, co umożliwi Pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

1) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gości

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu

4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

5) Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

- budzenie o wyznaczonej godzinie

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu w Hotelu z zastrzeżeniem §6 ust.4 Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa

- zamawianie taksówki

Przegląd nagrania z kamery, za uprzednią zgodą Administratora nagrań, jest możliwy po spełnieniu określonych warunków:

- Gość wskazuje przedmiot poszukiwanego nagrania oraz miejsce jego wystąpienia. Brak kamery w miejscu wystąpienia sprawy uniemożliwia zdobycie nagrania.

- Gość oświadcza swoją wolę świadomie, tj. nie znajduje się w stanie odurzenia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych

- sprawa jest, wg. obiektywnych kryteriów, istotna i dot. wyłącznie mienia Osoby zgłaszającej. Zgodnie z §4 ust.3, tiret 2 dot. bezpieczeństwa zachowania tajemnicy o Gościu, nie jest możliwe udostępnienie nagrania dot. konkretnej Osoby/Osób osobom trzecim, chyba że przepisy prawne dot. udostępniania nagrań funkcjonariuszom publicznym zwalniają Administratora nagrań z obowiązku zachowania tajemnicy.

- ciężar udowodnienia własności mienia spoczywa na Osobie zgłaszającej

- Osoba zgłaszająca jest Gościem w momencie trwania pobytu. Po wymeldowaniu, prawo do przeglądu kamer wygasa

- Gość wyznacza zakres czasowy do sprawdzenia w rejestrze kamer

- przedmiot poszukiwanego nagrania, istotność sprawy, zakres czasowy zgłasza Gość Recepcji, natomiast Recepcja przekazuje pisemnie zgłoszenie Administratorowi

- Administrator nagrań nie podejmuje poszukiwań nagrania po godz. 16.00, w weekend (sobota, niedziela) oraz podczas jego nieobecności w pracy.

- Administrator nagrań, w oparciu o zdobyte dane i po spełnieniu pow.warunków, dołoży wszelkich starań w celu znalezienia mienia Osoby zgłaszającej. Administrator,w oparciu o wiedzę techniczą nt.rejestratora i kamer, ustala możliwość albo brak możliwości zdobycia nagrania. Brak informacji oznacza niemożliwość znalezienia mienia wg. ustalonych kryteriów

- zgłoszenie przeglądu nagrania z kamery nie stanowi podstawy do anulowania opłaty za pobyt

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie rejestratora, magazynowane na nim dane oraz sprawność kamer na jego terenie. Jednocześnie Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ww. urządzenia z powodu Siły Wyższej oraz okoliczności od niego niezależnych.§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody lub w trakcie jego pobytu lub po wyjeździe. W przypadku niemożliwości rozliczenia karty kredytowej, Gość rozliczy się gotówkowo.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okno oraz zamknąć drzwi na klucz.

5.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie, Hotel zrzeka się odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, jeśli ich utrata lub uszkodzenie wynikało z niedbalstwa, zaburzeń świadomości lub umyślnego działania na szkodę Hotelu przez Gościa, w szczególności wyłudzenia świadczeń. Ciężar udowodnienia utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Gościu Hotelu.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane w przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu. Parking jest miejscem monitorowanym, nie strzeżonym.

6. W przypadku rozbieżności ofert, wynikających z pomyłki Hotelu lub błędu jego zasobu informatycznego, Przedstawiciele Hotelu są zobowiązani wskazać prawidłowe zapisy oferty.

7. W przypadku overbookingu - Hotel dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Gości o braku dostępnego pokoju i ew.pomóc w znalezieniu innego lokalu o zbliżonym standardzie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu overbookingu.§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. Hotel nie bierze odpowiedzialności za zmianę właściwości rzeczy po upływie określonego czasu, dotyczy to w szczególności artykułów spożywczych.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje Gości indywidualnych przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, w innym wypadku pracownicy hotelu mają prawo do jej nieuwzględnienia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i Personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Kara za palenie w pokoju wynosi 100 zł.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Aby skorzystać z usług Wi-Fi, gość jest zobowiązany do zalogowania się do sieci Hot Spot (zwanej SPA Hotel Gloria Hotspot), akceptując jednocześnie warunki świadczenia usług i Regulamin hotelu. Podanie adresu mailowego na stronie startowej (splash page) SPA Hotel Gloria jest dobrowolne, Gość wtenczas wyraża zgodę na otrzymywanie maili z aktualnościami, promocjami i ofertami przez SPA Hotel Gloria, Hotel Korczowa i Hotel Mirage. Baza mailowa nie jest przekazywana osobom trzecim. Gość zachowuje jednocześnie prawo do wypisania własnego maila, klikając na dolny przycisk ”usuń z bazy danych”, widoczny w podesłanym od nas mailu lub prosząc o usunięcie maila z bazy danych za pośrednictwem rodo@hotelgloria.pl lub rezerwacja@hotelgloria.pl.

Aby pojawił się ekran logowania, należy:

1) wybrać punkt dostępu SPA Hotel Gloria Hotspot i ew. deaktywować na chwilę usługę VPN lub aplikację skanującą sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jeśli te mogą uniemożliwiać wywołanie ekranu logowania. SPA Hotel Gloria nie ponosi odpowiedzialności za skutki deaktywacji na chwilę VPN lub aplikacji skanującej sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i w pozostałych sytuacjach związanych ze sprzętem elektroniczym/innych ruchomości będących w posiadaniu gości na terenie hotelu, patrz §11 ustęp 4.

2) kliknąć na przycisk logowania (niektóre urządzenia wyświetlają prośbę o logowanie przed wejściem na przeglądarkę, inne pokazują ekran logowania po uruchomieniu przeglądarki, po wpisaniu np. www.onet.pl , www.google.pl lub innej strony)

3) jeśli punkt nie przynosi efektu, prosimy o odłączenie się od SPA Hotel Gloria Hotspot i ponownie podłączenie.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2002 r. nr. 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez SPA Hotel Gloria w Przemyślu przy ul.Sybiraków 31 oraz firmą Intur sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Łukasiewicza 8A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż SPA Hotel Gloria, przetwarza Państwa dane (adres email) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604, Rzeszów NIP: 813-348-57-04

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: rodo@hotelgloria.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

6. Poszczególni przedstawiciele działów mogą nosić firmowe plakietki z imieniem i nazwiskiem w celu uniknięcia próby podszywania się za pracowników hotelu osób trzecich.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą, czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i i ich wyposażeniu, poza nieznacznych przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Kategorycznie zabrania się przesuwania odbiorników audiowizualnych, uruchamia manualnego i automatycznego wyszukiwania kanałów – telewizory zostały zaprogramowane na odbiór wszystkich dostępnych częstotliwości DTV i ATV. Co więcej, zabrania się dociskania kabla antenowego do głowicy telewizora. Hotel nie bierze odpowiedzialności za poprawne działanie kanałów z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej; dot. kanałów cyfrowo-naziemnych (DTV), a w szczególności satelitarnych (ATV).

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług: internetu, korzystania z prądu, gazu, wody, ogrzewania na terenie obiektu z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej. Jednocześnie, hotel nie bierze odpowiedzialności za utratę cyfrowych danych lub uszkodzenia sprzętu/innych ruchomości będących w posiadaniu gości z powodu ww.okoliczności lub Siły Wyższej, w szczególności złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich itp. aplikacji malware, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich. Przedstawiciele Hotelu dołożą wszelkich starań do przywrócenia poprawnego działania ww. usług przez bezpośrednią ingerencję lub zgłaszając informację o ustece odpowiedniemu podmiotowi.
 

Polityka prywatności
Zapisy dotyczące polityki prywatności hotelu.

Zapisy dotyczące polityki prywatności hotelu.

Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a 
także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych 
ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez: Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów.
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest 
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: rezerwacja@hotelgloria.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych 
obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy 
ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz 
uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie 
się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego 
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z 
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na 
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: (tu adres Twojego sklepu)
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: (tu adres Twojego sklepu)
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub 
usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w 
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel 
administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, 
oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta 
podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych 
ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej 
formy płatności, Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór 
formularza odstąpienia od umowy,Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania 
określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający 
złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.
Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w 
Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty 
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez 
stronę internetową https://bieszczadybania.pl. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach 
prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w 
rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia 
zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem (tu adres 
Twojego sklepu) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. 
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy 
uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia 
zamówienia. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień 
wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów.
Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, 
zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już 
realizowanych.
Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz 
pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: (tu
Twój adres email) Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie 
Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon 
kontaktowy), opis reklamowanego produktu W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub 
informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem 
reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych 
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów 
zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na 
zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub 
prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia 
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie 
Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi 
albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 
Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie 
to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi 
jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność 
Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na 
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu 
przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
(załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na 
adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik 
do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z 
korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym 
momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji 
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z 
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis 
korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) 
stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej 
Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to 
pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas 
określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików 
cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w 
momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony 
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies 
własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, 
to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień 
Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat 
zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w 
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy 
przeglądarki internetowej.
Par. 7 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w 
Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem 
Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z 
korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, 
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek 
zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika 
postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić 
po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później 
niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie 
obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego 
postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a 
Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 791177706
b) email: rezerwacja@hotelgloria.pl
c) pisemnie na adres: ul.Sybiraków 31, 37-700 Przemyśl.

Klienci mogą uzyskać dostęp do 
niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie 
głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i 
podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody 
właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2021.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy 
poprzez:a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów 
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 70

Pokaż treść Ukryj treść polityka-prywatnosci
Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria